منهول های پیش ساخته بتن پلیمر برای نخستین بار در پروژه فاضلاب تهران اجرا شد

منهول های پیش ساخته بتن پلیمر برای نخستین بار در پروژه فاضلاب تهران اجرا شد

اخبار و رویدادهای شرکت لوله بتن پلیمر

استفاده از منهول های پیش ساخته بتن پلیمری در طرح فاضلاب تهران (پامنار) به دلیل افزایش سرعت کار در مراحل طراحی، نصب، تحولی در صنعت فاضلاب کشور و اجرای این طرح ایجاد خواهد کرد.