برگزاری سمینار مشترک شرکت لوله بتن پلیمر و شرکت آلمانی تابر با موضوع بازسازی و مرمت شبکه های انتقال فاضلابی با محصولات بتن پلیمری و با حضور مدیران و متخصصان صنعت آب و فاضلاب

برگزاری سمینار مشترک شرکت لوله بتن پلیمر و شرکت آلمانی تابر با موضوع بازسازی و مرمت شبکه های انتقال فاضلابی با محصولات بتن پلیمری و با حضور مدیران و متخصصان صنعت آب و فاضلاب

اخبار و رویدادهای شرکت لوله بتن پلیمر

سمينار مشترک شرکت لوله بتن پليمر و شرکت آلماني تابر با موضوع ساخت، بازسازي و مرمت شبکه هاي انتقال فاضلاب با ارايه مديران عامل دو شرکت ، با حضور معاون محترم مهندسي و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران و دعوت از مديران عامل، معاونين بهره برداري،مهندسي و توسعه ،مديران اجرايي و دفتر فني مناطق شش گانه تهران،شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکت هاي اقماري آن و نمايندگان  شرکت هاي مهندسي مشاور اين حوزه و با استقبال بسيار خوب مدعوين که مجموعه اي ازمديران و کارشناسان و متخصصين صنعت آب و فاضلاب مي باشند در آبان ماه سال 96 برگزار گرديد.
در اين سمينار مدير عامل و مدير پروژه هاي شرکت تابر ، راهکار ها ي اجرايي و تجهيزاتي  بکارگرفته شده در پروژه هاي مرمت و بازسازي  توسط سيستم هاي  نوین تونلينگ شرکت تابر و در نقاط مختلف از جمله در کشور آلمان و با توجه به محدوديت هاي شهري،اجتماعي،تاسيساتي و ... اجرا گرديده است را ارايه نمودند. مدير عامل شرکت لوله بتن پليمر نيز ضمن معرفي توانمنديهاي شرکت لوله بتن پليمر در طراحي و ساخت محصولات مورد نياز اين پروژه ها و اشاره به مزيت هاي فني و اقتصادي اين محصولات در پايان به پرسش هاي مدعوين پاسخ گفتند.